სკოლის მოსწავლეთა დასაშვებ კონტიგენტს, სკოლის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გათვალისწინებით განსაზღვრავს სკოლის დირექცია;

სკოლაში ჩაირიცხებიან მოსწავლეები I-VI და VII-XII კლასში გასაუბრების საფუძველზე.მოსწავლის მშობელმა ან კანონიერმა წარმომადგენელმა უნდა წარმოადგინოს:

  1. განცხადება;
  2. ფოტოსურათი 2ც.(3X4);
  3. დაბადების მოწმობის დედანი;
  4. მოსწავლის პირადი საქმე;
  5. მშობლის პირადობის მოწმობის ასლი;
  6. ცნობა ჯანმრთელობის შესახებ (ფორმა 100), საჭიროებისამებრ;